O nas:

                Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w społeczeństwie jest jako organizacja pozarządowa, dobrowolna, samodzielna, neutralna pod względem politycznym, religijnym, etnicznym jak i rasowym.
              Mając 50-letnią tradycją, działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła.
            Jest największą organizacją emerycko-inwalidzką w Polsce, bo w swoich szeregach zrzesza milion członków.


Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.


Podstawowymi celami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

1. Poprawienie warunków socjalno - bytowych oraz uczestnictwo w życiu społecznym przez
    współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi
    organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

2. Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów.

3. Reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów władzy i administracji
    publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.


Organizujemy szereg wspólnych spotkań, imprez, wycieczek
i innych form wspólnego spędzania czasu.

Jako PZERiI razem:

                WALCZYMY O GODNE ŻYCIE EMERYTA, RENCISTY I INWALIDY
                RAZEM, WSPÓLNIE SPĘDZAMY WOLNY CZAS
                POMAGAMY W ROZWIĄZYWANIU TRUDNYCH PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH


Nie bądź samotny! Zastanów się i wstąp do nas!


Naszym członkom w Stargardzie Szczecińskim oferujemy:

- udział w różnych formach kulturalnych i spędzania wolnego czasu.
- pomoc rzeczową w formie artykułów spożywczych
- zapomogi pieniężne w przypadkach losowych
- zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP
- pomoc w załatwianiu spraw w ZUS, KRUS i innych instytucjach
- sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczenia

Ponadto:

- reprezentujemy stanowisko i wolę członków wobec władz państwowych i samorządowych
- bierzemy udział w życiu publicznym i kulturalnym
- prowadzimy działalność informacyjną w zakresie życiowych spraw emerytów, rencistów
  i inwalidów.


"JESTEŚMY PO TO, ABY INNYM DAWAĆ RADOŚĆ"