X KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW w dniach 27-29 styczeń 2010 roku
W dniach 27 - 29 styczeń 2010 roku odbył się X KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW.
Ponownie na następną kadencję 2010 - 2015 na Przewodniczącą Zarządu Głównego wybrano dotychczasową Przewodniczącą Panią Elżbietę Arciszewską.
Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek oraz członkowie Związku z Targówka składają Pani Przewodniczącej serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru i życzą dużo zdrowia, siły i wielkiej wytrwałości w działaniu, w realizacji celów naszego Związku. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów tego wielkiego posłannictwa.
 
(1/47):
 
(2/47):
 
(3/47):
 
(4/47):
 
(5/47):
 
(6/47):
 
(7/47):
 
(8/47):
 
(9/47):
 
(10/47):
 
(11/47):
 
(12/47):
 
(13/47):
 
(14/47):
 
(15/47):
 
(16/47):
 
(17/47):
 
(18/47):
 
(19/47):
 
(20/47):
 
(21/47):
 
(22/47):
 
(23/47):
 
(24/47):
 
(25/47):
 
(26/47):
 
(27/47):
 
(28/47):
 
(29/47):
 
(30/47):
 
(31/47):
 
(32/47):
 
(33/47):
 
(34/47):
 
(35/47):
 
(36/47):
 
(37/47):
 
(38/47):
 
(39/47):
 
(40/47):
 
(41/47):
 
(42/47):
 
(43/47):
 
(44/47):
 
(45/47):
 
(46/47):
 
(47/47):
 
 

PZERI w Stargardzie 

X Zjazd Delegatów PZERI

Informacja o przebiegu i wynikach X Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów odbył się w dniach 27 – 29 stycznia 2010 roku. Miejscem obrad było Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Warszawie.

Zjazd poprzedziła kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach, rejonach i okręgach, podczas której podsumowano efekty pracy związkowej
w mijającej kadencji i wybrano nowe władze ogniw terenowych. Wnioski
i postulaty, zgłaszane w trakcie kampanii, znalazły wyraz w uchwałach zjazdów okręgowych, które następnie stały się przedmiotem weryfikacji i pogłębionej analizy przez Zarząd Główny i powołane komisje i zespoły przedzjazdowe: ds. statutowych, ds. organizacyjno-finansowych oraz ds. socjalno-bytowych. Przygotowały one zestawienia wniosków i postulatów rekomendowanych do dalszego procedowania na Zjeździe.

W okresie przedzjazdowym Zarząd Główny przygotował Zjazd zarówno od strony organizacyjnej, jak i merytorycznej. Na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 grudnia 2009 roku Zarząd Główny podjął m. innymi uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku w latach 2004-2009 oraz przyjęcia projektów regulaminu i porządku obrad X Zjazdu. Niezbędne dokumenty zostały dostarczone uczestnikom Zjazdu. Skierowano zaproszenia na Zjazd do ponad dwudziestu najważniejszych osobistości życia politycznego oraz przedstawicieli mediów.

27 stycznia nastąpiło otwarcie X Krajowego Zjazdu Delegatów PZERiI. Pierwsza część obrad miała charakter proceduralny, roboczy. W pierwszym punkcie delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Prezydium Zjazdu w składzie: 3-ech Przewodniczących tj. kol. kol. Alina Gucma, Tadeusz Madetko i Jan Kalinowski, Przewodnicząca ustępującego Zarządu kol. Elżbieta Arciszewska, Skarbnik ustępującego Zarządu kol. Alicja Głowacka, sekretarz kol. Maria Bołądź oraz zasłużeni weterani działalności związkowej – kol. kol. Józef Knitter i Bogdan Poprawa. Następnie Zjazd przyjął uchwałę w sprawie porządku obrad i w sprawie regulaminu obrad, w brzmieniu rekomendowanym przez Plenum Zarządu Głównego.

Zgodnie z zaakceptowanym porządkiem i regulaminem obrad, delegaci przystąpili do wyboru komisji i zespołów zjazdowych oraz ich przewodniczących. Wybrano następujące komisje:

Ponadto powołano Zespół Organizacyjno-Finansowy, którego przewodniczącą została kol. Teresa Lemańska oraz Zespół Socjalno-Bytowy
z jego przewodniczącą kol. Eleonorę Brzozowską.

W kolejnym punkcie porządku dziennego podjęto uchwałę o liczbowym składzie władz naczelnych Związku. Delegaci uchwalili, że Zarząd Główny składać się będzie z 55 osób, w tym 46 wybranych przez Zjazd. W jego skład wchodzić będą:

Przewodniczący i wiceprzewodniczący ZG, sekretarz generalny, skarbnik oraz przewodniczący wszystkich oddziałów okręgowych.

Prezydium ZG liczyć będzie 15 osób, w tym przewodniczącego,
2 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika.

Skład liczbowy Głównej Komisji Rewizyjnej ustalono na 9 członków wybranych przez Zjazd, a Głównego Sądu Koleżeńskiego na 11 członków wybranych przez Zjazd.

Komisja Mandatowa, po podliczeniu mandatów, przedstawiła protokół,
w którym stwierdziła, że na 61 wybranych delegatów obecnych jest 57 uprawnionych do głosowania, co oznacza, że X Krajowy Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyboru władz Związku.

W ostatnim punkcie obrad tej części Zjazdu zebrani przyjęli uchwałę
o sposobie głosowania, przewidującą prowadzenie głosowań w trybie jawnym.

Druga część obrad miała charakter otwarty dla gości z zewnątrz oraz przedstawicieli mediów. Uroczystego otwarcia Zjazdu i powitania przybyłych gości dokonała, w imieniu ustępującego Zarządu Głównego, jego Przewodnicząca Pani Elżbieta Arciszewska.

X Zjazd zaszczycili obecnością następujący przedstawiciele Rządu, Parlamentu i innych organów władzy oraz instytucji:

Ponadto na ręce Przewodniczącej Zarządu Głównego kol. Elżbiety Arciszewskiej skierowane zostały listy z życzeniami owocnych obrad m. innymi od Pana Ministra Michała Boniego, reprezentującego Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska oraz Pana Bronisława Komorowskiego, Marszałka Sejmu RP.

W kolejnym punkcie porządku dziennego X Krajowy Zjazd Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego i zarządów oddziałów okręgowych, nadał godność członka honorowego PZERiI 45 osobom. Ponadto Komisja Odznaczeń przyznała Dużą „Złotą Honorową Odznakę Związku” Paniom Posłankom: Izabeli Jarudze-Nowackiej, Annie Bańkowskiej i Joannie Kluzik-Rostkowskiej, za szczególne zasługi i dbałość o potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych na forum Parlamentu. Starosta bielski, Pan Mirosław Szemla, wręczył kol. Elżbiecie Arciszewskiej Honorową Odznakę za zasługi dla powiatu bielskiego.

W imieniu ustępującego Zarządu referat sprawozdawczo-programowy wygłosiła Przewodnicząca Elżbieta Arciszewska. Podsumowała dokonania Związku w minionej kadencji oraz nakreśliła główne kierunki działań na nadchodzące lata. Stwierdziła, że mimo pogarszających się uwarunkowań zewnętrznych, statutowe zadania Związku były w pełni realizowane, a Związek umocnił swą pozycję największej i najbardziej reprezentatywnej organizacji skupiającej osoby starsze i niepełnosprawne.

Stwierdziła, że politycy i decydenci często nie dostrzegają, a niekiedy wręcz ignorują uzasadnione interesy seniorów. Konsekwencją takiej polityki jest pogarszająca się sytuacja materialna dużej części emerytów i rozszerzanie sfery ubóstwa. W zakończeniu swego wystąpienia wyraziła przekonanie, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów będzie nadal, tak jak dotychczas, walczyć o podstawowe prawa seniorów i niepełnosprawnych:

Kol. Zygmunt Majewski w imieniu Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności GKR. Zebrani zapoznali się też ze sprawozdaniem z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego, które przedstawiła Sekretarz GSK kol. Maria Bołądź

Następnie głos zabierali zaproszeni goście.
Delegaci z uwagą wysłuchali m. innymi listu od Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego, który odczytał Pan A. Klarkowski. We wszystkich wystąpieniach podkreślano rolę Związku, jako wyraziciela interesów środowiska emerytów oraz aktywność i determinację Zarządu Głównego, a zwłaszcza jego Przewodniczącej Elżbiety Arciszewskiej, w walce o prawa seniorów.

W kolejnym punkcie obrad odbyła się dyskusja plenarna, w której głos otrzymało 13 mówców, tj wszyscy, którzy zgłosili się do dyskusji. Reprezentowali oni terenowe ogniwa naszej Organizacji. Poruszane w wystąpieniach tematy dotyczyły żywotnych problemów środowiska seniorów. Wielu dyskutantów wskazywało na pogarszające się warunki bytu osób starszych i niepełnosprawnych i rosnące zapotrzebowanie na różne formy pomocy ze strony Związku. Mówiono o trudnościach codziennej pracy związkowej. Jednocześnie podkreślano, że w tych niełatwych warunkach aktyw związkowy działa z ogromnym zaangażowaniem i ofiarnością. Wielu dyskutantów podkreślało, że dzięki dobrej współpracy z lokalnymi władzami udaje się uzyskać środki finansowe na różne przedsięwzięcia i imprezy związkowe. Dyskusja była bardzo ożywiona, przebiegała w rzeczowej atmosferze, przy zachowaniu wysokiej kultury i jednocześnie pełnej swobody wypowiedzi.

Po południu do pracy przystąpiły komisje i zespoły zjazdowe. Przedmiotem analizy i dyskusji były wnioski i postulaty, opracowane w oparciu o materiały ze zjazdów okręgowych. We wszystkich komisjach i zespołach odbyła się ożywiona, konstruktywna dyskusja. Szczególną wagę przykładano do prac Komisji Statutowej, która poddała pogłębionej analizie projekt Statutu zawierający propozycje zmian zgłaszane w toku kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Najbardziej ożywioną dyskusję wywołał postulat dotyczący możliwości uzyskiwania przez poszczególne oddziały osobowości prawnej i statusu organizacji pożytku publicznego. Wnioskodawcy takiego rozwiązania argumentowali, że dzięki temu można będzie uzyskać środki finansowe z darowizn i odpisów 1% podatku. Ponadto łatwiej będzie ubiegać się o dotacje samorządowe na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej. Nie brali jednak pod uwagę poważnych wymogów formalnych i finansowych, jakie pociąga za sobą przekształcenie w organizację pożytku publicznego. W toku dyskusji na forum Komisji jej Przewodnicząca, kol. A. Głowacka, szczegółowo omówiła warunki, jakie muszą spełniać opp (m. innymi odrębna księgowość, publikowanie sprawozdań finansowych, działalność na rzecz całej społeczności a nie tylko członków danej organizacji itp.). Podkreśliła, że rodzi to dodatkowe koszty, natomiast wpływy z tytułu odpisów podatkowych są niepewne. W toku dyskusji wielu członków Komisji wskazywało też, że przyznanie osobowości prawnej poszczególnym ogniwom Związku może zagrozić jego spójności. Po dyskusji, w głosowaniu jawnym, Komisja jednogłośnie odrzuciła propozycje uzupełnienia Statutu o zapisy dotyczące przekształcenia w organizacje pożytku publicznego. Jednocześnie uznano, że sprawa ta powinna być w dalszym ciągu w obszarze zainteresowań Związku i jego Zarządu Głównego. W szczególności należy monitorować i zabiegać o korzystne zmiany ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

Należy podkreślić, że we wszystkich Komisjach i Zespołach była bardzo ożywiona dyskusja, głosu udzielano wszystkim zgłaszającym się do dyskusji
a wnioski były przyjmowane w głosowaniu jawnym, z zachowaniem pełnej demokracji.

Komisje i Zespoły Zjazdowe zakończyły swoje prace przyjęciem protokółów i wniosków.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od przedstawienia przez Przewodniczących Komisji Statutowej oraz Zespołów Organizacyjno-Finansowego i Socjalno-Bytowego wyników prac.
Po dyskusji, w której głos zabrało 9 delegatów, zaprezentowane wnioski zostały przyjęte przeważającą większością głosów.

Następnie kol. A. Świerczyńska, Przewodnicząca Komisji Wnioskowej, przedstawiła projekt Uchwały Programowej X Zjazdu. Zawiera ona syntetyczne podsumowanie dotychczasowego dorobku Związku oraz wytycza główne kierunki działań na kadencję 2009-2013 w następujących obszarach:

Ponadto Komisja Wnioskowa, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z działalności Związku w latach 2004-2009, sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnym punktem obrad były wybory nowych władz naczelnych Związku:
Zarządu Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Wybory poprzedziło powołanie 5-osobowej Komisji Skrutacyjnej, na czele której stanął kol. Jan Ostrowski. Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do władz naczelnych Związku. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie, zgodnie z przyjętym uprzednio Regulaminem, odbyło się głosowanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano 46-osobowy Zarząd Główny oraz 9-osobową Główną Komisję Rewizyjną i 11-osobowy Główny Sąd Koleżeński.

Bezpośrednio po zakończeniu wyborów odbyło się pierwsze w nowej kadencji Plenum Zarządu Głównego, na którym, w głosowaniu jawnym, dokonano wyboru Kierownictwa i Prezydium Zarządu. Funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego zebrani jednogłośnie powierzyli kol. Elżbiecie Arciszewskiej. Wybór ten został przyjęty z ogromnym aplauzem.

Ponadto wybrano Prezydium Zarządu Głównego w następującym składzie:

 1. Kol. Alina Gucma – Wiceprzewodnicząca
 2. Kol. Stefania Firfas – Wiceprzewodnicząca
 3. Kol. Alicja Głowacka – Skarbnik
 4. Kol. Elżbieta Ostrowska – Sekretarz Generalny
 5. Kol. Marian Białkowski – Członek
 6. Kol. Eleonora Brzozowska – Członek
 7. Kol. Janusz Czyż – Członek
 8. Kol. Jan Kalinowski – Członek
 9. Teresa Lemańska – Członek
 10. Jan Łożyński – członek
 11. Tadeusz Madetko – Członek
 12. Kazimierz Mazurek – Członek
 13. Leokadia Pawlus – Członek
 14. Bogdan Poprawa – Członek

Końcowy dzień obrad stanowił podsumowanie X Zjazdu. Przewodnicząca Zarządu Głównego Elżbieta Arciszewska podkreśliła, że Zjazd spełnił stawiane przed nim zadania, przebiegał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dyskusja była rzeczowa i na wysokim poziomie merytorycznym a wszystkie wypowiedzi cechowała troska o dobro Związku i jego członków. Stwierdziła, że przyjęta Uchwała Programowa wytycza najważniejsze kierunki działań na najbliższe lata i życzyła wszystkim wytrwałości w ich realizacji.
W końcowej dyskusji głos zabrało 15 uczestników. W swoich wypowiedziach nawiązywali do przebiegu i rezultatów Zjazdu, akcentując jego znaczenie dla całego środowiska seniorów i osób niepełnosprawnych. Dyskutanci wyrażali nadzieję, że uzasadnione oczekiwania emerytów i rencistów na poprawę warunków bytu znajdą wreszcie zrozumienie wśród polityków i decydentów, tym bardziej, że odsetek osób starszych w społeczeństwie nieustannie się zwiększa i będą oni stanowić coraz bardziej liczący się elektorat.

Po zakończeniu dyskusji Pani Przewodnicząca Elżbieta Arciszewska podziękowała wszystkim uczestnikom i ogłosiła zamknięcie X Krajowego Zjazdu Delegatów PZERiI.

Obsługę Zjazdu w trakcie jego trwania oraz protokołowanie obrad zapewniały koleżanki z Zarządu Głównego: Jadwiga Gójska, Henryka Kusiak, Katarzyna Lenkiewicz, Bogusława Osmycka, Elżbieta Ostrowska i Jadwiga Reinstein.

Sekretarz Generalny: Elżbieta Ostrowska
Przewodnicząca Zarządu Głównego: Elżbieta Arciszewska